Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til indskolingen

Indskolingen 0.-3. klasse

Opstart i børnehaveklasse:

Vores primære fokus i den første tid er tryghed, så alle børn møder trygge ind i skolen og hurtigt føler sig som en del af fællesskabet i klassen. Fundamentet til en god og lærerig skolegang dannes allerede i børnehaveklassen. Årgangen opdeles i klasser inden skolestart. Til hver klasse tilknyttes en børnehaveklasseleder og en kontaktpædagog. Allerede før skolestart har vi førskolearrangementer i samarbejde med børnehaverne, så børnene har kendskab til skolen og de voksne.

Tegning af børn

Din rolle som forælder på Gug Skole:

Som forælder til et barn i 0. - 3. klasse, også kaldet indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre gode aftaler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

Faglighed:

Vi vil gerne have en skole med glade børn og plads til meget leg. Fra begyndelsen har vi fokus på bogstavindlæring, talindlæring, sproglig opmærksomhed. Dernæst kobles læsning og taltræning på. 0. klasses børnene screenes motorisk. Der arbejdes aktivt med social træning med fokus på trivsel. Bevægelse indgår som en del af fagene

Helhedsuger, alternative dage og fagdage:

På Gug Skole har vi har to helhedsuger i uge 41 og uge 20 samt en række fordybelses- og fagdage. Disse dage bliver skemaet bliver brudt op. Teamet vil orientere gennem ugeplanerne om disse dage. 


Sociale/trivsel:

På Gug Skole vægter vi trivsel højt. Vi arbejder med trivsel på flere forskellige niveauer både individuelt, i grupper samt i klassen. Vi har ligeledes venskabsklasser mellem skolens yngste og ældste elever, ligesom vi har legepatruljer, trivselsdage og lignende, der alt sammen understøtter trivslen.

Forældremøder:

Vi har et obligatorisk forældremøde i begyndelsen af hvert skoleår, hvor personalet orienterer om dagligdagen i jeres barns klasse. 

Den gode klasse:

Ud over de obligatoriske forældremøder har vi et møde, som vi kalder for “Den gode klasse. Den gode klasse er forældrenes møde, det vil sige, at det er forældrene der indkalder og laver dagsorden. Personalet omkring klassen deltager også i mødet. På den gode klasse, har man en trivselsrunde, hvor I som forældre skal fortælle om, hvordan Jeres barn har det lige nu. Intentionen er, at når vi taler åbent med hinanden- også når det er svært, så giver vi hinanden nogle handlemuligheder ift. at løse udfordringer i fællesskab. 

Skole-hjem-samtaler:

Vi har én obligatorisk årlig skole-hjem-samtale, hvor dansklærer, matematiklærer og klassepædagog sidder med. Derudover tilbyder vi en behovssamtale, hvor I eller vi kan indkalde på baggrund af et behov, som I eller vi måtte have. Til en behovssamtale kan man eksempelvis drøfte, hvis et barn haft en periode med udfordringer, eller at der er nogle bekymringer for barnet. 

Klassekontaktforældreråd:

Hver klasse vælger til det første forældremøde et klassekontaktforældreråd bestående af min. fire medlemmer. Disse forældre bliver tovholdere på arrangementer for børnene ud over skoletid. Det vil ligeledes være disse forældre, som personalet kan hive fat i, hvis vi har brug for det. 

Personlige udvikling og færdigheder:

Vi tilstræber, at der op igennem indskolingen sker en alsidig personlig udvikling. Der arbejdes med kreativitet, initiativ, motivation, selvstændighed, nysgerrighed, engagement, ansvarlighed, vedholdenhed, selvbevidsthed, deltagelse, empati og følelser. Derudover arbejder vi også med elevernes sociale kompetencer, herunder at kunne indgå i relationer og evnen til at samarbejde, regulere egne følelser og adfærd. Vi tilstræber i indskolingsforløbet fra 0.-3. klasse, at der gradvist arbejdes hen imod mere indre styring hos barnet selv frem for ydre styring. 

tegning af børn i træ

Kiss and goodbye:

Vi har på Gug Skole valgt at lægge vægt på en rolig morgen i klassen, hvor der er fokus på at børnene får en god start på dagen. Derfor har vi lavet Kiss and goodbye zoner i 0., 1., 2. klasse. Det er her, man siger farvel, hvis man afleverer lige op til første time. Zonerne er markeret med skilte. Vi er bevidste om, at der kan være en særlig overgang fra børnehave til 0. klasse, hvor vi arbejder hen imod denne måde at aflevere på. I 3. klasse forventes det at børnene selv kan finde til klassen.

 

Kiss and Goodbye skilt

 

Pædagoger i undervisningen:
Hver klasse på Gug Skole har tilkoblet en klassepædagog. Klassepædagogen er med i mange af skoletimerne og samarbejder med klasselæreren og det enkelte barns trivsel samt klassens trivsel. 

Cykling:

Vi opfordrer til, at man hver dag selv cykler til skole dels for at undgå at presse morgentrafikken omkring skolen men også for at lære børnene at cykle helt fra de er små. Vi cykler rigtig meget rundt til ture ude af huset allerede i de små klasser. Det må derfor forventes, at barnet har en cykel der er i orden, og at barnet kan cykle på den. 

PPR:
På Gug Skole samarbejder vi med pædagogisk psykologisk rådgivning, når der er behov for sparring og rådgivning udefra. Vi har på skolen tilknyttet en skolepsykolog. Skolepsykologen tilbyder ikke samtaleterapi, men hun laver konsultativ rådgivning, udarbejder pædagogiske tiltag og forløb i samarbejde med skole og hjem og på baggrund af en psykologisk vurdering, kan der laves udredninger. Dertil kommer, at der i PPR også er tilknyttet ergoterapeuter, specialkonsulenter mv. som vi kan søge sparring hos. Vi inddrager ikke PPR, uden at I som forældre er informeret om det og har givet samtykke hertil.
Hvis vi og I som forældre skal indlede et nyt samarbejde omkring et barn, vil I blive inviteret til et dialogmøde.

Praktisk info:

Kommunikations- og læringsplatforme:

Vi benytter på Gug Skole kommunikationsplatformen Aula. Det er her, I skal kommunikere med skolen. Når I skal orientere jer om det faglige, så skal I orientere jer på Aula og minuddannelse.dk. I skal bruge jeres uni-login for at logge ind på begge dele. Hver uge udgives der en ugeplan, hvor der er vigtige faglige og praktiske informationer til ugen der kommer. Alt information er i udgangspunktet samlet her. Man er som forælder forpligtet til at orientere sig i ugeplanen for at skabe de bedste muligheder for at give deres børn en god skoledag. Man kan på den måde være med til at forberede sin børn på skoledagenes indhold, samle op på lektier og forberede barnet på, hvis der sker noget alternativt. Vi oplever som oftest, at forberedte børn får en bedre og tryggere skoledag. 

Morgentrafik:
Vi vil meget gerne have jer til at sætte jeres børn af ved hallen, når I kører dem i skole i bil, da vi oplever en del farlige trafiksituationer omkring Sønder Trandersvej og Solhøjsvej. 

Morgenstund i klassen:

Madkasser og drikkedunk sættes i køleskabet og børnene går derefter i gang med læsestund/morgenmappe.

Formiddagsmad samt madpakke:

Børnene skal hver dag medbringe formiddagsmad (nemt håndterbart mad), madpakke, DUS-mad samt drikkedunk. De voksne omkring klassen skaber rammer for, at det bliver en rolig spisestund, hvor klassen er sammen. 

Pauserne:

Vi har to pauser i løbet af en skoledag. Den første pause er fra kl. 9.40-10.05 og den næste pause er fra 11.45-12.15. 

Gumletid/Madro:

Vi har taget dette begreb til os fra børnehaverne. Begrebet dækker over, at vi i de første 5-10 minutter af spisepausen har gumletid/madro, hvor klassen spiser madpakker sammen i ro, mens der læses der en historie højt eller klassen har en fælles snak om legegrupper, weekenden eller lignende.

På 3. årgang spiser klasserne selv, og der er to gangvagter på gangen til at have tilsyn med klasserne.  Dette er et led i at forberede børnene på, at de i 4. klasse skal spise alene uden en voksen i selve klassen men kun med tilsyn på gangen. 

tegning af madpakke

Køleskabe: 
Der er ét køleskab i hver kasse. Da der kun er et køleskab, må I gerne være opmærksomme på, at I ikke medbringer for store plastikbøtter til små madder 😊. Forældrene skal lave en turnusordning, hvor de skiftedes til at gøre rent. Når eleverne kommer i 3. klasse laves der en turnus blandt elever, hvor de skiftedes til gøre køleskabet rent. 

Idræt:

På Gug Skole har børnene allerede idræt på skemaet i børnehaveklassen. I børnehaveklassen skal børnene have bløde gymnastiksko på, da de har idræt i gymnastiksalen. Fra 1. klasse skal børnene have almindelig kondisko på. Fra 1. klasse begynder børnene at gå i bad efter idræt, så derfor skal de også medbringe håndklæde.
Udesæsonen i idræt begynder i udgangspunktet efter påske og frem til efterårsferien. I udesæsonen er ekstra strømper, varmt tøj og ekstra kondisko (altså et par andre sko end dem som barnet bruger i frikvarteret samt til og fra skole)

Fraværsmelding:

Husk at meddele skolen og DUS'en, når jeres barn er syg, skal til tandlæge, på tur, ferie eller andet. Dette gøres over fraværssystemet på Aula. Det skal gøres to steder både via fraværs systemet og komme/gå som er DUSsens fraværssystem. Det er klassens klasselærer, der bevilger fri.
Vi ser gerne at I sygemelder jeres barn inden skoletid.
Hvis dit barn skal til tandlæge, læge eller andet så skal I som forældre selv komme og hente barnet. Vi sender ikke børnene til forskellige aftaler.

Kommunikationsveje:

Husk, som nævnt på forældremøderne, at hvis I har nogle spørgsmål eller bekymringer, så skal I først rette henvendelse til jeres barns lærer eller pædagog. Dernæst kan I rette henvendelse til skolens ledelse. Hvis det vedrører skoledelen, så skal I rette henvendelse til Anne Berg Aaen, og hvis det vedrører DUS, skal I rette henvendelse til Simon SKou Nysum.

Bibliotek:

Vi har bibliotek på Gug Skole, og det benytter hver klasse én gang om ugen. Børnene låner bøger med deres UNI-Login. I kan følge jeres børns udlån på Aula / nyttige links

tegning af børn der læser

Løbehjul, rulleskøjter og skateboards:

Børnene må gerne medbringe legetøj på hjul til transport til og fra skole, men de skal anvende vores løbehjulsparkering til disse, da vi ikke vil have, at de medbringes indenfor. Børnene skal ligeledes medbringe og bruge hjelm. 

Klassekasse:

Forældrene kan oprette en klassekasse, som kan bidrage med indkøb af bolde og andet som eleverne kan benytte i frikvarterer, aktiviteter uden for skoletid og f.eks. at klassekassen giver en is, når klassen er på ekskursion. Midler til klassekassen skal fremkomme på absolut frivillig basis og kan ikke have præg af en tvungen kontingent indbetaling.

Mylocker skabe:

I har mulighed for at leje Mylocker skabe, hvor jeres barn kan låse nogle af sine skoleting inde, så de ikke skal slæbe dem frem og tilbage hver dag. Det vil typisk være omkring 1. klasse, at der kan opstå et behov, da børnene får udleveret chromebooks omkring dette klassetrin.  

Morgen-DUS:

Dus'en åbner kl. 6.30:
0. årgang åbner for sig selv i eget hus. 1.-3. årgang åbner i Oasen, men deler sig kl. 7.00 således at 2. og 3. årgang går i 2. klassecentret.  Børnene bliver sendt i skole 7.55, da lærerne er i klasserne på det givne tidspunkt. Skolen åbner først for børn, der ikke går i morgen-DUS, kl. 07.45. Undervisningen begynder kl. 08.00.
 

 

tegning af børn der spiller bold

Skiftetøj:

Det er vigtigt at have et udvalg af skiftetøj, til jeres børn. Vi oplever ofte børn der af den ene eller anden grund er våde, og ikke har noget tøj at skifte med. Sørg for jævnligt at tjekke garderoben for skiftetøj. Vi opfordrer jer til at sende indesko med børnene. Der er en stor glemmekasse ved faggangen, husk at tjekke den hvis I mangler noget. 

Du kan læse nærmere om skolestart i Aalborg Kommune via dette link