Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS-fællesmål

udendørs aktiviteter i dussen

DUS Fællesmål for Gug Skole

Forord:

Det fremgår af folkeskoleloven, at folkeskolen, i samarbejde med forældrene, skal give børnene kundskaber og færdigheder og skal fremme det enkelte barns alsidige udvikling. De kundskaber og færdigheder, barnet målrettet skal arbejde hen imod, er defineret i de enkelte temaer.

Den alsidige udvikling beror på, at barnet kan have kontrol over egen situation, kan være engageret i aktiviteter, kan udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder samt bidrage til skole og DUS.

Den alsidige udvikling styrker barnets lyst til at lære mere, at barnet udnytter sine læringspotentialer, og at barnet motiveres for og tror på at kunne bidrage i større sociale sammenhæng samt at det føler sig inkluderet i fællesskabet.

Aalborg kommune har udarbejdet 6 indsatsområder, som skal sikre en ensartethed i det daglige arbejde med børnene i skole og DUS.

De 6 indsatsområder er:

 • Alsidig og personlig udvikling.
 • Sproglig udvikling.
 • Sociale kompetencer.
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.
 • Naturen og udeliv.
 • Krop, bevægelse og sundhed.

 

Aalborg kommune har ligeledes udarbejdet 5 mål, som gør sig gældende for hele skoleområdet.

De 5 mål er:

 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag.
 2. Alle har mod til at deltage i verden.
 3. Alle har en ven i skolen.
 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende.
 5. Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion.

 

På tværs af de 6 indsatsområder samt de 5 mål tilstræber vi, at komme hele vejen rundt om 4 pejlemærker der sætter retning og sikrer, at alle børn og deres familier føler sig anerkendt og værdsat samt indgår i et udviklende læringsfællesskab.

De 4 pejlemærker er:

 • Helhed i skoledagen.
 • Den åbne skole.
 • Forældresamarbejde.
 • Fokus på alle børn.

 

På Gug skole har vi opdelt DUSsen i 4 afdelinger efter alder. Hvilket betyder at når vi arbejder med de forskellige indsatser altid tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. Vi tror på, at vi ved at kunne give dem små succeser i dagligdagen, vil tilføre dem større livsglæde og selvværd.

Selvom vi tager udgangspunkt i den aldersopdelte pædagogik, laver vi også aktiviteter på tværs af afdelingerne. Vi vil i løbet af skoleåret 2018/19 igangsætte flere udvalg, som skal stå for at inspirere og sætte gang i aktiviteter på tværs af DUSsen, således at børnene også får mulighed for at lære af hinanden på tværs af alder. Dette vil kunne sikre et alsidigt samarbejde på tværs af alder og faglighed og samt sikre den røde tråd igennem barnets DUS-tid.

Når vi evaluerer de forskellige mål, er det for os, vigtigt at bruge både formative og kvalitative evalueringsmodeller således at vi altid vil kunne udvikle DUSsens pædagogiske indsatser og aktiviteter. For os er det nemlig ikke nok, at vi f.eks. er ude på tur 10 gange på et år. Alt hvad vi laver skal give mening for børnenes udvikling og trivsel.

leg på legepladsen

Alsidig og personlig udvikling

Tema:

 • DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.

Læringsmål:

 1. Børnene kan lytte til, hvad andre siger
 2. Børnene kan, jeg tør, jeg vil

Tegn på læring:

 • Børnene afbryder ikke.
 • Børnene kan forstå beskeder.
 • Børnene viser interesse for at deltage i forskellige aktiviteter.
 • Børnene har færre konflikter.
 • Ingen børn bliver holdt udenfor.
 • Børnene inviterer andre med i legen og er åbne overfor andre.

Metoder og aktivitet:

  • Børnemøder i DUS, fokus på at forstå beskeder.
  • Rollelege (forhandling, rollefordeling, forståelse).
  • Bagning (forstå regler og opskrifter).
  • Udvalgte børn skal lære et nyt spil til de andre børn (lytning, forståelse og formidling).
  • Vandrehistorielegen (videregivelse af ord/sætninger/aktiv lytning).
  • Skabe så mange fællesskaber, at alle har muligheder for at være en del af ét eller flere.
  • Støtte børnene i, at vedligeholde positiv kultur og værdier i disse fællesskaber.
  • Fælles børnefødselsdage.
  • Traditioner på tværs
  • Børneråd
  • Konflikthåndtering
  • Specielle indsatser/aktiviteter for mindre grupper af børn.

Evaluering:

  • Observationer
  • Samtaler med børnene – i det daglige – barn/pædagogsamtaler efter behov og op til skolehjemsamtaler.
  • Opfølgning sparring og fremtidige tiltag, ved at tage børnene op på p-møder.
  • Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse.

 

fodbold i dussen

Krop, Bevægelse og sundhed

Tema:

Vi vil udvikle interessen og glæden ved sundhed, krop og bevægelse for alle børn. Således får børnene mulighed for at øge deres sundhed og trivsel igennem kropslige oplevelser og erfaringer sammen med andre børn.

Læringsmål:

 1. Alle børn har deltaget i forskellige bevægelsesaktiviteter.
 2. Alle børn er aktivt deltagende i fysiske aktiviteter.
 3. DUS skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed.
 4. DUS skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter.
 5. DUS skal lære børnene om sunde/usunde vaner.

Tegn på læring:

  • Børnene søger eller igangsætter aktiviteter på egen hånd, som de tidligere er blevet præsenteret for.
  • Glade børn.
  • Børnene vasker hænder af sig selv.
  • Børnene har viden om hvad der er sundt/usundt.
  • Børnene efterlyser/deltager i bevægelsesaktiviteter.
  • Børnene efterlyser wellness.
  • Børnene sætter ord på og gør brug af, hvad de har lært.

Metoder og aktivitet:

  • Just dance, stop dans, stoledans, holdsport, mindfullness, børneyoga, taktil rygmassage, løb, fangeleg, dødbold, slåskultur, tumult.
  • Emne om sund /usund mad – lave mad/smage på mad både inde og ude.
  • Hygiejnekursus.
  • Motivere børnene til mere bevægelse.
  • Wellness.
  • Fysiske aktiviteter på tværs af dusserne.
  • Bevægelsesudvalg inspirerer og arrangere aktiviteter på tværs af afdelingerne.
  • Skøjte og svømmehal.
  • Finmotorik gennem værkstedsaktiviteter.
  • Cykelture.
  • Fodboldgolf.
  • Udforske sanserne.

Evaluering:

  • Læringssamtaler med børnene om deres oplevelser.
  • Børnemøder.
  • Fremlægge og evaluere børn og personales observationer og oplevelser på p-møder.
  • Bevægelsesudvalget står for evaluering af de større aktiviteter ud fra feedback fra personalegrupperne.
  • Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse.

træklatring i dussen

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Tema:

Dussen skal tilbyde kulturelle udtryksformer og værdier gennem løbende aktiviteter på tværs af centrene (som kan afsluttes af større events).

Læringsmål:

 1. DUS skal understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler om, at lade børnene nysgerrigt udforske – Hvem er jeg? Hvem er du? Hvem er vi? - og hvorfor?
 2. Dus skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer som f.eks. dans, kunst, musik, kreativitet osv.

Tegn på læring:

  • Børnene besøger de forskellige centre på eget initiativ.
  • Børnene efterspørger forskellige aktiviteter.
  • Børnene fortæller om og interesserer sig for traditionerne.
  • Når børnene på eget initiativ viderebringer/bruger det tillærte/viste/omtalte eller elementer herfra egne lege og aktiviteter.
  • Børnene viser nysgerrighed og har en positiv tilgang til mødet med noget, der er anderledes.
  • Børnene er selv opsøgende i forhold til de andre årgange.

Metoder:

  • Besøg i andre centre for at opleve hinandens kultur.
  • Tilbud om kreative aktiviteter med forskellige materialer.
  • Mulighed for at bruge fantasi i form af rollespil og teater.
  • Holde traditioner i hævd.
  • Kulturbesøg i nærmiljøet.
  • Madkultur.
  • Dans, bevægelse og udtryksformer (teater og talentshow).
  • Samarbejde med andre skoler, hvor der er mulighed for at møde andre kulturer end den vi render rundt i, i dagligdagen.
  • Brug af venskabsklasser i DUS-tid.

Evaluering:

  • Dussen vil løbende evaluere på P-møder på tværs af centrene.
  • Læringssamtaler mellem pædagogerne.
  • Læringssamtaler mellem barn/pædagog.
  • Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse.

SanktHansbål i dussen

 

Natur- og Ude liv

Tema:

Fra jord til bord Både planter og dyr Økologi – lokalt og globalt Vise dem verden.

Læringsmål:

  • DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker os.
  • DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme.
  • DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

Tegn på læring:

  • Børnene passer på naturen.
  • Børnene ved, hvor forskellige madvarer kommer fra.
  • Børnene kan sætte ord på, hvad de har lært. F.eks. hvor maden kommer fra eller navne på dyr.

Metoder:

  • Besøg hos gartner, dambrug, biologer, landmænd.
  • Dyrke grøntsager i højbede.
  • Holde høns.
  • Larve til sommerfugle-forsøg.
  • Kompost-ormefarm.
  • Dyrke/holde/spise insekter.
  • Fisk/opdræt.
  • Anvende naturrygsække.
  • Udforske naturen i nærområderne.
  • Overvåge fuglekasser.

Evaluering:

  • Dussen vil løbende evaluere på P-møder på tværs af centrene.
  • Læringssamtaler mellem pædagogerne.
  • Læringssamtaler mellem barn/pædagog.
  • Ved at sætte mål med efterfølgende opfølgning i MinUddannelse.

 

Spil i dussen

Sproglig kompetence

Tema:

Det enkelte barn får viden om og evne til at mestre nonverbal kommunikation, såsom mimik, gestik og kropssprog, for på den måde at udvikle evnen til at kunne bruge spejling samt aflæsning af emotioner og hensigter som et socialt redskab.

Læringsmål:

  • DUS skal bidrage til at opnå evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops, tale-, skrift- og billedsprog.
  • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder.

Tegn på læring:

  • Færre konflikter på baggrund af bedre forståelse af andres emotioner og hensigter.
  • Interesse for og italesættelse af egen og andres nonverbale kommunikation
  • Barnet kan navigere i det nonverbale sprog på forskellige niveauer.

Metoder:

  • Gæt og grimasser.
  • Følelsesudtryksregistre fx som quiz.
  • Sætte ord på følelsesudtryk og – udbrud (bruge det i konflikthåndtering).
  • Fokus på rollemodel (hvad udstråler jeg).
  • Forumteater og rollespil.
  • Italesættelse af de følelsesmæssige aspekter og kropslige udtryk.
  • Adgang til digitale medier – fokus på netetik.

Evaluering:

  • Evaluering af det enkelte barn på klasse, center og afdelingsniveau.
  • Evaluering på tværs af DUSserne ved hjælp af samtale, observation og trivselsmålinger.

 

 

Sociale kompetencer

Tema:

Alle børn skal bidrage til at deltage i det sociale fællesskab. Alle børn skal føle sig som en del af forpligtende fællesskaber.

Læringsmål:

  • DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt og kulturelt fællesskab.
  • I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.
  • DUS skal arbejde med en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til, at kunne mestre eget liv, samt indgå i, bidrage til og tage ansvar, når det gælder samværet med andre.

Tegn på læring:

  • Det enkelte barn inviterer og bliver inviteret til leg.
  • Det enkelte barn opsøger andre børn på en positiv måde
  • Det enkelte barn bliver valgt til i fællesskabet
  • Det enkelte barn deltager i fællesskabet ved hjælp af bevidstheden om egne styrker og svagheder. - Det enkelte barn formår at tilsidesætte egne behov.

Metoder og aktivitet:

  • Vi laver aktiviteter på tværs af klasserne.
  • Gøre brug af KAT-kassen.
  • TRIN for TRIN.
  • Ved hjælp af Marykuffert defineres, hvad det betyder at have/være en ven.
  • Igennem dialog og aktiviteter lærer vi børnene at invitere til leg.
  • Hjælpe ved at spejle barnet fremtræden/væremåde – gøre dem bevidste om egen udstråling.
  • Lære børn ikke, at melde sig ud ved at være for bestemmende og negative.
  • Lade de større børn være rollemodeller for de mindre børn i aktiviteter på tværs.

Evaluering:

  • Via observationer
  • Læringssamtaler som føres ind i Min uddannelse
  • Barn/pædagog samtaler op til forældresamtaler og ved behov.
  • Trivselsarbejde i klassen.
  • Dokumentering i klasselog

i telt med dussen